3Gas+

Få lugn och ro under din semester medan du själv, dina barn och dina husdjur sover.

Vilket  är mycket viktigt. Gaser kan vara oavsiktliga och är farliga för människor och djur vid läckage och fel i utrustning, cylindrar eller rör. Förutom vid olyckstillfällen, används gaser, som exempelvis eter, också allt oftare för att göra folk medvetslösa då man planerar att begå rån.

3Gas + Alarm är:

  • konstruerat för att varna dig i alla dessa fall.

  • det nyaste och mest innovativa larmet som lämpa r sig för både tunga och lätta gaser på grund av den extra tillagda sensorn.

  • ett mycket litet larm med modern design som passar i all interiörer.

3Gas+ Alarm, boot, caravan, camper, propaan, butaan, sensor, slaapgass

3Gas + -larmet upptäcker alla följande gaser:

• LPG (både butan / propan) vid oavsiktligt läckage från en anordning, cylinder eller rör.
• Kolmonoxid (CO) – som kan genereras av en gaseldad apparat som inte är ordentligt ventilerad eller som inte har tillräcklig tillförsel av frisk luft för förbränningsprocessen.
• Narkotiska ”knock-out” -gaser som eter – som används vid rån för att göra offen medvetslösa.

Sensorerna är extremt känsliga och varnar även för de lägsta gaskoncentrationerna. Sensorfunktionen kontrolleras vid varje starttillfälle och den automatiska kalibreringsprocessen testas var 40:e sekund så att inställningen är korrekt eller om en förändring behöver göras. Ljus- och ljudsignaler försäkrar användaren om att funktionen är korrekt.

När larmet 3Gas+ upptäcker en gaskoncentration i den omgivande luften kommer den att förlarma under 40 sekunder. Om gaskoncentrationen förblir konstant under förlarmet eller om den ökar kommer larmet att aktiveras och utlösa en kontinuerlig ton och en röd LED-lampa som lyser ihållande. Om gaskoncentrationen har försvunnit under larmet kommer 3Gas+ att återgå till standby-läge.

Då vissa gaser stiger och andra sjunker är det möjligt att förbättra driften hos ytterligare gaslarm genom att placera en extra (tillval) sensor som kan monteras på annan höjd eller plats.

3GAS round3GAS+ squareExtra sensor 3GAS+
Detektion Propan och Butan
Detektion Kolmonoxid (CO)
Detektion Narkotiska ”knockout”-gaser
Extra (tillval) sensor
Mätningar83x83x36mm53x53x30mm27x27x22mm
EAN Code871932601112787193260111038719326011110
CodeK30000K30001K30002

Swipe horizontally to view more